• Продажба и монтажа на лифтови
 • Сервисирање на лифтови (Месечното сервисирање на лифтовите се спроведува во согласност со Правилниците за лифтови и технички нормативи (Службен весник на РМ бр.26 од 24.02.2009 година), редовен месечен сервис ги опфаќа следите работи:
 • преглед на постројката и незијзината работа според упатството;
 • чистење на просториите кои припаѓаат на техничката опрема, а не се за секого достапни  ( машинска просторија,  возно окно  итн. );
 • проверка на правилната работа на сите сигурносни уреди и електричните сигурносни кругови;
 • проверка на носечките јажиња или вериги (истрошеност, затегнатост итн.) и нивните врски со другите делови;
 • проверка на влечењето што се остварува со триење, доколку е соодветно;
 • проверка на исправноста на хидрауличната инсталација, доколку е соодветно;
 • проверка на изолацијата на сите стујни кругови и нивните врски со заземјувањето;
 • проверка на приклучоците на громобранската инсталација;
 • чистење и подмачкување на деловите од техничката опрема;
 • проверка на исправноста на работата на техничката опрема при движење во обете насоки, како и при застанувањето;
 • проверка на излезите за итна интервенција, доколку е соодветно;
 • проверка на исправноста на погонските уреди, управувачките уреди и на елементите за пренос на силина.
 • Замена на неисправните и оштетени делови од лифтот и отстранување на утврдените недостатоци.
 • Месечното сервисирање се наплатува)
 • Ремонт на лифтови(Под ремонт на лифтови се подразбира поправка и ремонтирање на лифтови и нивно усогласување со важачките норми, прописи и стандарди. Истото се врши врз основа на предходна